Wybory Prezydenta RP

w Kanadzie głosowanie w sobotę 19 czerwca 2010, godz.6:00 do 20:00

Druga tura: sobota, 3 lipca 2010, godz. 6:00 do 20:00

UWAGA:


Za granicą mogą głosować osoby stale tam mieszkające, ale muszą posiadać ważny polski paszport oraz złożyć wniosek w polskiej ambasadzie lub konsulacie o dopisanie do listy wyborców.

Tego obowiązku należy dopełnić do czwartku 17 czerwca - nie zwlekaj, zarejestruj się dzisiaj!

Rejestracji można dokonać elektronicznie, telefonicznie lub faksem, przesyłąjąc wymagane dane do ambasady.


Rejestracja elektroniczna

Rejestracji w spisie wyborców prowadzonym w Ambasadzie RP w Ottawie dokonują osoby zamieszkałe lub przebywające na terytorium miasta stołecznego Ottawy wraz z należącym do Prowincji Quebec miastem Hull/Gatineau oraz należące do Prowincji Ontario hrabstwa: Ottawa-Carleton, Lanark, Prescot-Russel, Stormont-Dundas-Glengarry, Leeds-Grenville.

W związku z Postanowieniem Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku uprzejmie przypominamy, że dla obywateli Polskich stale zamieszkujących poza granicami kraju jedynym dokumentem uprawniającym do wzięcia udział w głosowani jest WAŻNY POLSKI PASZPORT.

Głosowanie w KANADZIE zostanie przeprowadzone dzień wcześniej, tj. 19 czerwca 2010 roku (sobota), w godz. od 6:00 do 20:00.

Druga tura: sobota, 3 lipca 2010, godz. 6:00 do 20:00


Osoby mieszkające w okolicach Ottawy mogą głosować w Okręgu Wyborczym nr 94 w Ambasadzie RP, 443 Daly Avenue, Ottawa, Ontario K1N6H3

Więcej infomacji na stronch Ambasady RP w Kanadzie
Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Zasady udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, określone są ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.)

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach - kapitanowie statków.

Głosowanie za granicą na podstawie wniosku o wpisanie do spisu wyborców.

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. We wniosku podaje się:

 nazwisko i imiona,
 imię ojca,
 datę urodzenia,
 adres zamieszkania wyborcy w kraju (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą),
 numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 czerwca 2010 r.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku wpisania wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, wzięcie przez niego udziału w głosowaniu w innym obwodzie w pierwszej lub drugiej turze głosowania, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jeśli mieszkasz na stałe za granicą a będziesz w Polsce w czasie wyborów, to poproś w czasie rejestracji w kosnulacie/ambasadzie (w zgłoszeniu do spisu wyborców, w Uwagach) o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.

Głosowanie za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.

Wyborca otrzyma zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca zamieszkania.

 Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.

Wyborca otrzyma zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty , nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.
Lista Kandydatów
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 maja 2010 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w tym treść złożonego przez kandydata oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1

1) JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, zamieszkały w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno, członek Prawicy Rzeczypospolitej; )), zwanej dalej "powołaną ustawą", w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy:

2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie;

3) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, zamieszkały w Józefowie, powiat otwocki, członek partii politycznej Wolność i Praworządność;

5) LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie średnie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie gmina Darłowo;

6) MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;

7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Szczecinie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej;

8) OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały w Warszawie, który złożył następujące oświadczenie:
byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy;

9) PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe techniczne, zajmujący kierownicze stanowisko państwowe, pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zamieszkały w Kamionce gmina Pacyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie średnie, wykonujący zawód polityka, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80", zamieszkały w Markowiźnie gmina Ogrodzieniec, członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (-) Stefan J. JaworskiPAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
INFORMACJA
O WARUNKACH WAŻNOŚCI ODDANEGO GŁOSU NA KARCIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

Głos ważny
Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jednego kandydata.
Głosuje się przez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

Głos nieważny
Głos jest nieważny w razie:
 oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku "X" w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata,
 nieoddania głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienia znaku "X" w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata,
 oddania głosu na karcie do głosowania innej niż karta urzędowo ustalona lub nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.